عناصر واژگانی و ترجمه

عناصر واژگانی و ترجمه

/
ابتدا چند اصطلاح مهم در ترجمه برای درک عناصر واژگانی و ترجمه تو…
زبانشناسی ساختاری و ترجمه

زبانشناسی ساختاری و ترجمه

/
مقدمه زبانشناسی ساختاری و ترجمه جان لاينز (John Lyons) معتقد می با…
ویژگیهای موقعیتی و ترجمه

ویژگیهای موقعیتی و ترجمه

/
واحد پیام، متن (text) است، و هر متن از یک یا چند جمله تشکیل شد…
تعریف انواع ترجمه

تعریف انواع ترجمه

/
امر ترجمه يا جايگزيني مواد متن زبان مبدأ با مواد متن زبان مقصد ب…
اهمیت ترجمه

اهمیت ترجمه

/
ترجمه، داد و ستد اندیشه و سخن میان زبان ها، از جمله فعالیت ها…
تعریف ترجمه

تعریف ترجمه و نقطه نظرات مختلف در این باره

/
تعاریف مختلفي براي واژه ترجمه از سوي متخصصان فن بیان شده است…