ترجمه تحت الفظی

منظور از ترجمه تحت الفظی (Literal translation) چیست؟

/
ترجمه متون انگلیسی و یا هر زبان خارجی دیگر، بسته به میزان مهارت فرد…
ترجمه تعدیلی

منظور از ترجمه تعدیلی (modulation) چیست

/
در فرایند ترجمه متون زبان خارجی، شیوه های مختلفی در برگرداندن زبان م…
نکات مهم در استفاده از تکنیک وام گیری (Borrowing) در ترجمه

نکات مهم در استفاده از تکنیک وام گیری (Borrowing) در ترجمه

/
یکی از مهمترین ویژگی های یک مترجم خوب این است که بداند در مو…
نکات مهم در ترجمه همزمان سخنرانی ها

نکات مهم در ترجمه همزمان سخنرانی ها

/
کنفرانس ها انواع مختلفی دارند که یک از این انواع، کنفرانس های آن…
نکاتی درمورد ترجمه اسناد حقوقی

نکاتی درمورد ترجمه اسناد حقوقی

/
اکثر افراد ذهنیتی که درمورد ترجمه دارند این است که این حرفه ب…
تکنیک های تقویت مهارت شنیداری در ترجمه همزمان

تکنیک های تقویت مهارت شنیداری در ترجمه همزمان

/
ترجمه انواع مختلفی دارد و در هر زمینه مترجم باید تخصص کافی داشته با…