شرایط ترجمه مقاله

گروه ترجمه تخصصی ترجمه سریع برای شما مشتریان گرامی این امکان را فراهم می‌کند که ترجمه مقاله ISI خود را از فارسی به انگلیسی به مترجم و یا ویراستاری که سابقه نگارش مقاله ISI در زمینه تحقیقاتی شما را دارد، بسپارید. قطعا در ترجمه مقاله ISI و مقالات علمی می‌بایست علاوه بر درست ترجمه شدن کلمات تخصصی، مفاهیم علمی درون مقاله به درستی انتقال یابند و این کار تنها از مترجم و ویراستاری بر می‌آید که درک کاملی از آن زمینه علمی و تحقیقاتی داشته باشد.

تعریف ترجمه مقاله

با توجه به اینکه مخاطبان متون و مقالات دانشگاهی و علمی دانشجویان و اساتید هستند و با هدف ارائه یافته‌ها و تحقیقات علمی با زبانی هر چه خلاصه‌تر و با بهره گرفتن از اصطلاحات تخصصی هر رشته نوشته می‌شوند. برای ترجمه و ویرایش مقاله‌ها و متون تخصصی بهترین راه استفاده از مترجمین و ویراستاران متخصص همان رشته‌ها و نظارت و ویرایش متخصصان ترجمه و افراد آشنا با تکنیک‌های نگارش به زبان فارسی و زبان انگلیسی است. ترجمه و ویرایش مقالات ISI از فارسی به انگلیسی نیز یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه سریع است. بدون شک ترجمه مقالاتISI باید توسط مترجم و ویراستاری انجام شود که سابقه ترجمه و ویرایش مقالات ISI در آن زمینه تحقیقاتی را داشته باشد، زیرا مترجم باید هم با اصطلاحات مربوط به زمینه تحقیقی مقاله و هم با مفاهیم مقاله مورد نظر آشنایی کامل داشته باشد. در غیر این صورت ترجمه متن و مقالات ISI کیفیت مطلوبی نخواهد داشت.