ترجمه اسناد و مدارک به طور رسمی

ترجمه های رسمی اسناد و مدارک به ترجمه ای گفته می شود که دارای سربرگ های ادارات رسمی و با مهر قضایی می باشند که نیاز به ترجمه آن به این جهت است که این اسناد و مدارک رسمی باید به وزارت دادگستری و امور خارجه جهت اطلاع رسانی ارسال گردد و برای انجام ترجمه این بخش مترجم و موسسه مورد نظر باید دارای ضوابط خاصی باشند. از جمله داشتن مترجمین رسمی دادگستری یکی از این بند ها است. ترجمه اسناد و مدارک به طور رسمی در بسیاری از دفاتر امور مهاجرت نیازمند مهر و امضای موسسه معتبر می باشند و ترجمه غیر رسمی توسط مترجمین عادی در این بخش ها پذیرش نمی گیرد.

تعریف ترجمه اسناد و مدارک

ترجمه اسناد و مدارک جز خدمات ترجمه و بخش مهمی است که افراد برای مهاجرت، ادامه تحصیل، شرکت در مناقصه و غیره به ترجمه و برگردان متن آن نیازمند هستند. در واقع اسناد و مدارک یکی از نیازهای ضروری برای تبادلات و شناسایی افراد و موسسات محسوب می شود که در انجام ترجمه آن ضوابط خاصی حاکم است و تنها توسط مترجمان رسمی دادگستری امکان ترجمه آن وجود دارد. این اسناد می تواند : شناسنامه، سند مالکیت، سند ثبت شرکت، گواهینامه ها، مدارک تحصیلی و … باشد.