بخش های مختلف ترجمه اداری

ترجمه اداری شامل بخش های مختلفی است از جمله : ترجمه نامه های اداری و مکاتبات تجاری و بازرگانی، ترجمه اسناد و فرم های استعلام قیمت، ترجمه اسناد مناقصه، ترجمه استانداردها، گزارشات، ترجمه بروشور و کاتالوگ ها، ترجمه اخبار جهت وب سایت سازمان، ارائه خدمات ترجمه جهت حضور در نمایشگاه ها و سمینارها، ترجمه امور مربوط به تشریفات گمرکی، مکاتبات روزمره اداری و هم چنین امور اداری ترجمه می تواند در زمینه های مختلف تجاری مانند کسب و یا واگذاری نمایندگی از دیگر کشورها نیز صورت گیرد.

تعریف ترجمه اداری

ترجمه و ایجاد معنای رسا در متون اداری یکی از موارد ضروری برای بخش هایی است که دارای روابط و معاملات بازرگانی خارجی هستند بنابراین انجام ترجمه اداری جز وظایف مهم و ضروری جهت این مراکز می باشد که باید توسط افراد دارای مهارت کافی در کم ترین زمان ممکن و با رعایت کامل قوانین ترجمه صورت گیرد. ترجمه اداری می تواند هم به شکل یک وظیفه اداری به افراد در بخش های سازمانی اداره صورت گیرد و هم می توان به طور مجزا به سازمان ها و موسسات معتبر محول شود. ترجمه اداری دارای ساختار و چارچوب تقریبا یکسان در بیشتر ادارات می باشد. ترجمه این بخش نیز به صورت تخصصی صورت می گیرد و مترجم باید توانایی لازم جهت انجام ترجمه نامه ها و گزارشات اداری را داشته باشد.