طبقه بندی ادبی ترجمه نثر ساده

طبقه بندی ادبی برای بیشتر شاخه های ترجمه ادبی لازم است؛ به عنوان مثال نگارش جریان شناسانه تاریخ ادبی، گفتارهای بلاغی و بررسی جمال شناسیک در حوزه نقد ادبی بدون تعیین انواع اصلی با کاستیهای فراوانی همراه خواهد بود. از طرف دیگر گوناگونی طبقه بندی های ادبی در تاریخ ادبیات ایران آنقدر گسترده است که نمی توان یک دسته و طرح را در نظر گرفت. برای علمی بودن طبقه بندی، می توان به طور کلی نوشته های منثور را ابتدا در سه خانواده “نوشتارهای غیر ادبی” (ادبیات متن نامحسوس است) و “نوشتارهای ادبی” (وجه غالب متن ادبیات آن است) جای داد.

تعریف ترجمه نثر ساده

برای ترجمه نثر ساده ابتدا باید خود نثر را شناخت. نثر نگارشی است که به هیچ ساختار شکلی (به جز دستور زبان ساده) پایبند نیست؛ در این متون، در زیبا گویی و یا استفاده از واژگان زیبا اصراری وجود ندارد. با این وجود نثر را هم می‌توان به شکلی زیبا نوشت، ولی از حالت ظاهری کلمات یا همان وزن و واج آرایی در این متون کمتر استفاده می‌شود و به جای آن‌ها گنجاندن تصویر و سبک مورد استفاده قرار می گیرند البته نمی توان به طرز دقیقی مرزی بین شعر و نوشتار یا نثر گذاشت. برای مثال نوعی نثر به نام سجع در پایان دو جمله که به دنبال هم می‌آیند باید دو واژه ی هم‌وزن آورده شود تا نوعی وزن و زیبایی شاعرانه به نثر بدهد.