کیفیت ترجمه متون مطبوعاتی

یک مترجم به هنگام رویارویی با متن مبداء به طور کلی در دو مرحله مشخص با عنصر خلاقیت درگیر می شود. ابتدا به هنگام خواندن و بررسی متن مبدا و سپس وقتی که شروع به نوشتن ترجمه می کند. در مرحله ترجمه، مترجم از لحاظ قید های زبان،ساختارهای زبانی و افکار (قید های فرا زبانی) باید از خلاقیت خود استفاده کند. تجاربی که توسط تجزیه و تحلیل های آماری کسب شده است، نشان می دهد با توجه به اینکه میزان خلاقیت در افراد متفاوت، نسبی است و عوامل گوناگون دیگری در میزان آن تاثیر دارد بنابراین نه در متون ادبی و نه در متون مطبوعاتی بین خلاقیت و کیفیت رابطه خاصی نیست. به طور کلی کیفیت متونی که یک مترجم آنها را ترجمهمی کند به عواملی مانند اطلاعات و دانش زبانی بالا، مسلط بودن مترجم بر زبان مبدا و مقصد و همچنین مسلط بودن مترجم بر اصول و روش ترجمه بستگی دارد.

تعریف ترجمه متون مطبوعاتی

ترجمه متون مطبوعاتی تفاوت کمی با ترجمه سایر متون دارد چون به طور کلی متون مطبوعاتی ساختارهای متفاوتی نسبت به سایر متون انگلیسی دارد و ترجمه آن ها هم بالطبع کمی متفاوت است و نیازمند تجربه، تخصص و دایره لغات مطبوعاتی و حرفه ای در این زمینه است. متون مطبوعاتی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین فاکتورهای بررسی مسائل زبانی همواره تحت نظر بوده اند و سبب گردیده تا دانشجویان رشته زبان را با مهارتهای گوناگون ارتباطی آشنا کند و نحوه به کار بردن آن را بیاموزند. ترجمه متون مطبوعاتی برای دانشجویان رشته مترجمی زبان های خارجی مخصوصا زبان انگلیسی نوعی تمرین عالی برای یادگیری هرچه بهتر است. تجربه در کلاس های درس نشان داده است که برای اینگونه دانشجویان گاهی ترجمه متون مطبوعاتی خارجی سخت تر از ترجمه متون انگلیسی زبان داخلی به نظر می رسد.