اخطار در ترجمه متون ادبی

مترجمان کم‌تجربه در این فنّ ظریف، ممکن است براین باور باشند که در زبان و ترجمه، درست همانند علمی دقیق، می‌توان هر واژه و مفهومی را هم به طور دقیق تعریف و درک کرد، و هم آنها را به شیوه‌ای شفاف با پیوندهای متقابل و کاملاً ثابت، از دو حوزهٔ زبانی متفاوت به هم اتصال داد. بیشتر این پیچیدگی‌ها به طبیعت و نقش بی‌همانند زبان در تمامی تجربه‌ها و فرایندهای حیات انسانی چه در سطوح فردی و شخصیتی، و چه در ترازهای اجتماعی و فرهنگی باز می‌گردد. کت فورد ترجمه را چنین تعریف کرده‌است: جایگزینی مواد متنی یک زبان با مواد متنی برابر، در زبان دیگر.

تعریف ترجمه متون ادبی

ترجمه متون ادبی به معنای نمادگرایی جوشش درونی احساس خود و دیگران، به گونه ای که زیبایی شناختی محتوا رعایت شود است. زیبا بودن ترجمه متون ادبی به داشتن طبع ظریف و درک عمیق نویسنده اصلی بستگی دارد. یک مترجم باید از همه لحاظ فرهنگی، اجتماعی و احساسی در زبان مبدا و مقصد غنی باشد تا تاثیر لازم را به خواننده برساند. صنعت و هنر ترجمه یا برگردان کار درک و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدیدآمده در یک زبان (زبان مبدأ)، و سپس انتقال، معادل‌یابی، و بازسازی آنها در زبانی دیگر (زبان مقصد) را بر عهده می‌گیرد.