محاسبه هزینه ترجمه فوری

۰۲۱۴۶۰۱۱۰۱۷

مراحل ثبت سفارش ترجمه :
۱ –  با استفاده از سیستم برآورد هزینه ، هزینه ترجمه را محاسبه نمایید.
۲ –  به بخش سفارش ترجمه رفته و فایل خود را با ذکر زمان مورد نظر ارسال نمایید.
۳ –  منتظر پاسخ کارشناسان ما بمانید.
۴ –  در صورت قابلیت انجام، پس از واریز کد پیگیری را ارسال کرده تا ترجمه شما آغاز گردد.